A Képviselő-testület 2020. július 02-ai ülésének határozatsora


A Képviselő-testület 2020. július 02-aiülésének határozatsora1.)       Javaslat a Képviselő-testület 2020. évi II. félévi munkatervének elfogadására

 

88/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

 a Képviselő-testület 2020. évi II. féléves munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 15.

 

2.)       A Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulással (FAÖT) kapcsolatos döntések meghozatala (társulási megállapodásról, valamint csatlakozási- és kiválási szándékokról)

 

89/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

a.)        Budakeszi Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból történő kiválási szándékát tudomásul veszi, és felkéri Budakeszi Város Önkormányzatát, hogy a kiválás dátumát módosítsa 2020. június 30-ra.

b.)       Pomáz Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja, egyben felkéri Pomáz Város Önkormányzatát, hogy a csatlakozás dátumát módosítsa 2020. augusztus 1-re.

c.)        Vecsés Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja.

d.)       Szentendre Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja azt 2020. augusztus 1-től.

e.)        Budaörs Város Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja 2020. szeptember 1. napjától.

 

f.)        Tárnok Nagyközség Önkormányzatának a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozási szándékát tudomásul veszi és támogatja 2020. szeptember 1. napjától.

g.)       hozzájárul a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításához a jelen előterjesztés 7. sz. mellékletének megfelelően,

h.)       jóváhagyja az egységes szerkezetű a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodást jelen előterjesztés 8. sz. mellékletének megfelelően, és felhatalmazza a Polgármestert annak aláírására.

 

Határidő: a Társulás értesítésére 2020. július 02.

Felelős: Polgármester

 

3.) Településfejlesztési ügyek:

a.)       A CEU-FERR Kft. és a Best-Lakópark Kft. hozzájárulás iránti kérelme a Törökbálint 17 hrsz-ú (volt OMÜV) ingatlan előtt lévő trafó áthelyezéséhez

 

90/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A CEU-FERR Kft. és a Best-Lakópark Kft. hozzájárulás iránti kérelme a Törökbálint 17 hrsz-ú (volt OMÜV) ingatlan előtt lévő trafó áthelyezéséhez” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elutasította.

 

3/b.)    Javaslat a 496 hrsz-ú (Munkácsy M. utca) ingatlanból 26 m2-es terület kisajátítására

 

91/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a 496 helyrajzi számú ingatlanból a gyalogút kialakításához szükséges további tulajdoni hányadok kisajátítására vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

 

1./        A kisajátításról szóló 2007.évi CXXIII. tv. 3.§ (3) bekezdésére figyelemmel, a HÉSZ végrehajtásának céljából, a 496 helyrajzi számú ingatlanból gyalogút kialakításához szükséges további tulajdoni hányadok (10/960-ad rész), azaz 26 m2 kisajátítási eljárásának megindításáról határoz a hatáskörrel rendelkező kormányhivatalnál, egyúttal nyilatkozik, hogy a kártalanítási és az egyéb, esetlegesen felmerülő járulékos költségek fedezete a 2020. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

2./        Felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítással kapcsolatos feladatok teljeskörű lebonyolítására és a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. december 31.

 

 

 

 

 

4./ Tájékoztatók, beszámolók:

a.)       A Törökbálinti Városgondnokság 2019. évi beszámolója

 

92/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

elismerését fejezi ki a részletes beszámoló összeállításáért a Törökbálinti Városgondnokság vezetője és munkatársai részére, és a Törökbálinti Városgondnokság 2019. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

 

Felelős: a Törökbálinti Városgondnokság igazgatója

Határidő: azonnal

 

4/b.)    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

93/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az alábbi döntéseket hozza:

 

1./        E határozatok végrehajtását tudomásul veszi:

 

Határozat száma

Tárgya

74/2020 (III.11.)

A „Törökbálint közbiztonságáért” Díj odaítélése

71/2020.(III.11.)

Javaslat az „Törökbálint szilárd és nem szilárd burkolatú belterületi és külterületi útjai úthibáinak javítása, részleges útfelújítások” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására

66/2020.(III.11.)

„Polgári kezdeményezés a Nemzeti Régiókért“ támogatása

63/2020.(III.11.)

Javaslat a 2020. évi közbeszerzési terv elfogadására

60/2020.(III.11.)

Előirányzat biztosítása a Piac elektromos csatlakozási díjának befizetésére

56/2020.(III.11.)

A felnőtt korúakra vonatkozó személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak éves felülvizsgálata

48/2020. (II.19.)

Városháza parkolójának biztonságosabbá tétele (képviselői önálló indítvány)

 

2./        Az alábbi határozat esetében a végrehajtási határidőt meghosszabbítja:

 

Határozat száma

Tárgya

Javasolt új határidő

46/2020.(II.19.)

Alsóerdősor utca forgalmi rendjéről szóló, hatályon kívül helyezett önkormányzati rendelet felülvizsgálata (képviselői önálló indítvány)

2020.09.30.

41/2020.(II.19.)

Javaslat a Józsefhegy utca víz- és csatornafejlesztésére (képviselői önálló indítvány)

2020.10.31.

38/2020(II.19.)

Javaslat strandmedence kialakítására

költségvetés ez irányú módosításáig felfüggesztve

32/2020.(II.19.)

Javaslat a hulladékcsökkentési és környezetvédelmi szemléletformálási program megvalósítására

2020.07.31.

18/2020.(I.22.)

Törökbálinti csapadékvíz-gyűjtő program (önálló képviselői indítvány)

2020.12.31.

15/2020.(I.22.)

A Törökbálint, 5452 hrsz-ú (Tátika utca) ingatlan 960 m2-es részének megvásárlására vonatkozó vételi szándék

2020.09.30

225/2019.(XII.23.)

Törökbálint város zajterhelésének csökkentése, M7-es autópálya lefedése a Kinizsi és a Bajcsy-Zs. utcák között

2020.09.31.

224/2019.(XII.29.)

Járdaépítés a Bajcsy-Zs. úton, a Jókai utca és a Petőfi utca közötti szakaszon

2020.12.31.

210/2019.(XII.18.)

Javaslat Törökbálint Város közlekedési koncepciójának kidolgozására

2020.12.30

203/2019.(XII.19.)

A Bálint Márton Általános és Középiskola Szülők Tanácsának javaslata az iskolapedagógusok részére törökbálinti pótlék bevezetésére

2020.12.31.

197/2019.(XI.25.)

Pedagógus ösztöndíjpályázatok elbírálása (4., 5. pont)

2020.12.31.

164/2019.(IX.19.)

Javaslat a Jázmin utca részterületeinek forgalomképessé nyilvánítására

2020.09.30

144/2019.(VIII.21.)

Javaslat a Zengő utcában víznyomásfokozó beépítésére, valamint a hiányzó vízvezeték-szakasz megépítésére

2020.10.31.

134/2019(VII.04.)

A Törökbálint 032/2 helyrajzi számú (Tó utca mögötti) állami tulajdonú ingatlan önkormányzati tulajdonba igénylése

 

2020.12.31.

69/2019.(IV.17.)

Tópark utca és a csatlakozó utak jogi helyzetének bemutatása (a 36/2019. (II.21.) ÖK határozat végrehajtása)

2020.09.01.

51/2019(IV.17.)

 

A Dél-budai agglomeráció tervezett közösségi közlekedési hálózatának és zónás viteldíjrendszerének elfogadása

2020.12.31.

36/2019.(II.21.)

Az ÉTV Kft.-vel kapcsolatos korábbi döntések felülvizsgálata (Tópark utca és a csatlakozó utak helyzetéről. Az előterjesztés térjen ki az utak tulajdoni-és használati viszonyaira, ingatlan-nyilvántartási állapotára, HÉSZ-beli helyzetére, az utak alatt levő közművekre, az esetleges helyi adóztatási kérdésekre, valamint a javasolt intézkedésekre.)

2020.10.31.

180/2018.(XII.13.)

Javaslat Törökbálint Város köznevelési koncepciójának, feladatellátási, intézmények működtetési és intézkedési tervének felülvizsgálatára

2020.12.31.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 15.

 

4/c.)    Beszámoló a pénzügyi táblák helyzetéről (határozati javaslatot nem tartalmaz)

 

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszámoló elfogadása határozathozatalt nem igényel.

 

4/d.)    Beszámoló a folyamatban lévő – jelentősebb – beruházási és vagyongazdálkodási feladatokról (határozati javaslatot nem tartalmaz)

 

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszámoló elfogadása határozathozatalt nem igényel.

 

5.)       Egyebek (kérdések, bejelentések)

 

Az SZMSZ 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján a beszámoló elfogadása határozathozatalt nem igényel.

 

6.) Képviselői önálló indítvány:

a.)       Javaslat képviselő-testületi elismerés és köszönetnyilvánításra

 

94/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

1./        Elek Sándor polgármester úrnak a veszélyhelyzet ideje alatt végzett felelősségteljes, áldozatos és eredményes munkájáért köszönetet mond.

 

2./        Megköszöni továbbá Kailinger Ildikó, Nédermann-Nejtek Erzsébet, Csokonáné Vízkeleti Ildikó, Berkesi István és Elchlinger Gyula kiemelkedő segítő munkáját.

 

3./        Köszönetet mond mindazoknak, akik a veszélyhelyzet alatt önkéntes munkával segítették a járványügyi védekezéssel és a városlakók ellátásával kapcsolatos feladatok végrehajtását.

 

4./        Elismerését fejezi ki elvégzett munkájukért, amelynek eredményeként Törökbálinton sikerült a járványt, jelen időszakában, féken tartani és a súlyosabb következményeket megelőzni.

 

5./        Felkéri Törökbálint Város Önkormányzatának Jegyzőjét a képviselő-testületi határozat nyilvánosságra hozatalára a városi média felületein.

 

 

 

Felelős: Jegyző

Határidő: azonnal

 

 

ZÁRT ÜLÉS

 

 

1./        Javaslat az orvosi ügyelettel kapcsolatos közbeszerzési eljárás megindítására

 

95/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

úgy határoz, hogy a „Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti és sürgősségi ellátás " tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vonatkozó döntés jogát – élve az SZMSZ 5.  § bekezdése szerinti lehetőséggel – magához vonja a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságtól.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

96/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

1./        a bemutatott „Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti és sürgősségi ellátás” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

 

2./        Az előterjesztés mellékleteként bemutatott ajánlattételi felhívást és dokumentációt jóváhagyja.

 

3./        Kéri a „Háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti és sürgősségi ellátás” tárgyú közbeszerzést a Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint nemzeti nyílt eljárásban megindítani.

                       

Felelős: Polgármester

Határidő: eljárás megindítására 2020. július 03.

 

4./        Felhatalmazza a Polgármestert, hogy eredménytelen pályázat esetén külön testületi döntés nélkül meghosszabbítsa a jelenlegi szolgáltatóval fennálló szerződést az eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatásáig.

 

            Felelős: Polgármester

            Határidő: folyamatos

 

 

 

 

2./        A „Sportdíj” és a „Jó tanuló, jó sportoló” díj odaítélése

 

97/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

 

1./        2020. évben a Sportdíjat

                   - egyéni kategóriában:    Grunda Zoltán

                   - szakosztály, egyesület, csapat

kategóriában:             a Törökbálinti Gerevich Aladár Vívó Egyesület részére adományozza.

 

2./        2020. évben a „Jó tanuló, jó sportoló” díjat

 

- alsó tagozatos kategóriában:

                                    I. helyezettként:                     Brózik Petra Boglárka és Berecz Ábel

                                    II. helyezettként:                    Palágyi Róza Lilla

                                    III. helyezettként:                  Fernengel Zsuzsanna

 

- felső tagozatos kategóriában:

                                    I. helyezettként:                     Mercs Gréta és Pop Luca

                                    II. helyezettként:                    Káldi Attila

III. helyezettként                   Gondos Pálma

részére adományozza.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2020. július 15.

 

3./        A „Volf György” díj odaítélése

 

98/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a köznevelés területén végzett kiemelkedő munkája elismeréseként 2020. évben a "Volf György" díjat

 

Papp Ildikó és Lipőkné Wölbling Teréz Márta

 

részére adományozza.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2020. július 15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4./        A „Törökbálintért Emlékplakett” odaítélése

 

99/2020. (VII.02.) ÖK

 

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. évben a „Törökbálintért Emlékplakett” kitüntetést

 

Bálint Zsuzsanna

 

részére adományozza.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő: 2020. augusztus 20.

Megjegyzések