A Képviselő-testület 2020. július 15-ei, rendkívüli ülésének határozatsora


A Képviselő-testület 2020. július 15-ei, rendkívüli ülésének határozatsora


Napirend elfogadása:

100/2020. (VII.15.) ÖK

Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendet:


Nyilvános ülés:

1./ Rendelet:

a.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

b.) Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterület és az ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V. 17.) önkormányzati rendelet módosítására és a szúnyoggyérítésre fedezet biztosítása

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

2./ Javaslat bizottságok létrehozására

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: -

3./ Tervek, koncepciók, programok

a.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

4./ Intézményi ügy:

a.) Javaslat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

5./ Településfejlesztési ügyek:

a.) A CEU-FERR Kft. és a Best-Lakópark Kft. hozzájárulás iránti kérelme a Törökbálint 17 hrsz-ú (volt OMÜV) ingatlan előtt lévő trafó áthelyezéséhez

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: -

b.) Az Önkormányzat, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., valamint a Mile Kft. között kötendő megállapodás jóváhagyása

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: -

c.) Állásfoglalás EUCF pályázat benyújtásának előkészítéséről

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

d.) A volt felnőtt háziorvosi rendelő épületének felajánlása a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola részére

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: PJB

6./ Tájékoztatók, beszámolók:

a.) Beszámoló a 2020/2021. nevelési év beiratkozásának tapasztalatairól, fenntartói döntés a csoportlétszám-emelésről

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: -

b.) Beszámoló az Alsóerdősor utca forgalmi rendjét érintő egyeztetésekről (a 46/2020. (II.19.) ÖK határozat alapján)

Előterjesztő: Polgármester
Véleményezte: -

7./ Egyebek (kérdések, bejelentések)

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal


Határozatsor


1./ Rendeletek:

a.) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása

8/2020. (VII.20.) Ör.
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 8/2020. (VII.20.) számú önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról.

1/b.) Javaslat a helyi környezet védelméről, a közterület és az ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására és a szúnyoggyérítésre fedezet biztosítása

101/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi környezet védelméről, a közterület és az ingatlanok rendjéről, használatáról, fejlesztéséről, valamint a település tisztaságáról szóló 13/2016. (V.17.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-módosítás tervezetét elutasította.

102/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatnak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
1./ Kémiai szúnyogirtásra 5 MFt-ot biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetés általános tartaléka terhére.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy a szúnyogirtáshoz alkalmazandó szer kiválasztása érdekében kérje ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ, Dr. Darvas Béla és Horváth Anetta szakvéleményét, illetve további szakértők véleményét, majd annak eredményét ismertesse a Képviselő-testület tagjaival.

Határidő: 2020. július 25.

Felelős: Polgármester

103/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Bruder Márton képviselő úr észrevételeivel egyetértve megállapítja, hogy a 2019. december 18-ai képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvében az egyhangú – 12 igen szavazattal elfogadott - 200/2019. (XII.18.) ÖK számú határozat hibásan lett rögzítve, mert abból kimaradt az ülésen elfogadott következő döntés:
„Felkéri a Polgármestert, hogy a rendeletről (a kötelező kihirdetésen túl) az önkormányzat különböző csatornáin tájékoztassa Törökbálint lakosságát, valamint szervezzen lakossági tájékoztató kampányt a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez szükséges, valamint a szúnyogok elleni egyéni védekezés eszközeiről.”
2./ A hibát a Képviselő-testület úgy orvosolja, hogy a 200/2019. (XII.18.) ÖK számú határozatot – amely jelenleg két pontból áll - kiegészíti egy 3. ponttal, melynek szövege a következő:
„3./ Felkéri a Polgármestert, hogy a rendeletről (a kötelező kihirdetésen túl) az önkormányzat különböző csatornáin tájékoztassa Törökbálint lakosságát, valamint szervezzen lakossági tájékoztató kampányt a szúnyogok elszaporodásának megelőzéséhez szükséges, valamint a szúnyogok elleni egyéni védekezés eszközeiről.”
3./ Az ily módon kiegészített 200/2019. (XII.18.) ÖK számú határozat végrehajtására és felelősére vonatkozó rendelkezés az alábbiak szerint változik:

„Felelős: 1. és 3. pont tekintetében a Polgármester, 2. pont tekintetében a Jegyző.

Határidő: 1. pont esetében 2020. február 25., 2. pont esetében 2020. szeptember 30.,

3. pont esetében 2020. július 30.”

4./ A Képviselő-testület jelen határozatát a 200/2019. (XII.18.) ÖK számú határozattal együtt kell kezelni.


2./ Településfejlesztési ügyek:

a.) Az Önkormányzat, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., valamint a Mile Kft. között kötendő megállapodás jóváhagyása

104/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat, a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., valamint a Mile Kft. között kötendő megállapodásról szóló előterjesztést, és azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:
1./ Az Önkormányzat felajánlja, hogy a 3305/3 hrsz-ú út kezelői jogait átveszi a Mile Kft-től, és az ebből eredő költségeket átvállalja.
2./ Javasolja, hogy folytatódjanak a háromoldalú tárgyalások a 3305/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogok rendezése, illetve a hosszú távú használatot biztosító megállapodás megkötése érdekében, és felhatalmazza a Polgármestert mind a háromoldalú megállapodás, mind az ennek végrehajtásához szükséges megállapodások aláírására.

Határidő: 2020. augusztus 15.

Felelős: Polgármester

3./ Amennyiben a 2./ pontban megjelölt megegyezés határidőre nem valósul meg, úgy az Önkormányzat a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 3.§ (3) bekezdésére figyelemmel kezdeményezi a 3305/3 hrsz-ú ingatlan kisajátítási eljárásának megindítását a kormányhivatalnál, egyúttal nyilatkozik, hogy a kártalanítási és az egyéb, esetlegesen felmerülő járulékos költségek fedezete a 2020. évi költségvetés általános tartalékában rendelkezésre áll.

Határidő: 2020. augusztus 16.

Felelős: Polgármester

4./ Amennyiben a kisajátítási eljárás megindítása válik szükségessé, felhatalmazza a Polgármestert a kisajátítással kapcsolatos feladatok teljeskörű lebonyolítására és a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

3./ Intézményi ügy:

a.) Javaslat a Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének elfogadására

105/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ A Törökbálinti Sport és Üzemeltető Nonprofit Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: Polgármester, Konrády Ildikó ügyvezető

Határidő: 2020. december 31.

2./ A Kft. Ügyvezetőjének munkabérével kapcsolatos kérdésre legkésőbb a szeptember 30-ai ülésén visszatér és arról döntést hoz.
3./ Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az előterjesztés benyújtásáról

Határidő: a Képviselő-testület szeptember 30-ai ülése

Felelős: Jegyző

4./ Javaslat bizottságok létrehozására

106/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, hogy Turai Tamás, Képviselő urat a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság tagjává válasszák.

107/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította azt a javaslatot, hogy a többi tanácsnok megválasztása mellett Dr. Albert Gábor, Képviselő urat Köznevelési tanácsnoknak válasszák.

108/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Javaslat bizottságok létrehozására” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elutasította.

5./ Tájékoztatók, beszámolók:

a.) Beszámoló az Alsóerdősor utca forgalmi rendjét érintő egyeztetésekről (a 46/2020. (II.19.) ÖK határozat alapján)

109/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
megtárgyalta az Alsóerdősor utca forgalmi rendjével összefüggésben hozott 46/2020. (II.19.) ÖK határozat végrehajtását célzó egyeztetésekről szóló beszámolót, és azzal kapcsolatban az alábbi döntést hozza:

1./ Felkéri a Jegyzőt, hogy szerezze be a pályán zajló edzések és mérkőzések időbeli ütemezését, majd ennek ismeretében a Hivatal elemezze a pályahasználat várható forgalmát, készüljenek további forgalomszámlálások.

Határidő: Edzések és edzőmérkőzések tervének beszerzésére: augusztus 20.

mérkőzések tervének beszerzése: szeptember 15.

Felelős: Jegyző

2./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a Hivatal vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy milyen feltételekkel lenne megnyitható a Grimm étterem melletti üres telek parkolóként, kizárólag csak az Alsóerdősor utcai pályán tartott mérkőzések idejére.

Határidő: 2020. augusztus 15.

Felelős: Jegyző

3./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a Hivatal vizsgálja meg egy új focipálya létesítésének lehetőségeit és feltételeit, készüljön el ennek projektterve.

Határidő: 2020. szeptember 30.

Felelős: Jegyző

4./ Felkéri a Jegyzőt, hogy Hivatal kérjen forgalomtechnikai szakértői véleményt a kérelmező lakók által javasolt megoldásra nézve („Mindkét irányból behajtani tilos – kivéve engedéllyel” tábla az Alsóerdősor u. 15-től a TTC felé menő szakaszon.)

Amennyiben a szakértő ennek megvalósítását támogatja, a Polgármester a soron következő testületi ülésre terjessze elő az engedélyek kiadására vonatkozó rendelet-tervezetet és addigra gondoskodjon a szükséges közlekedési táblák legyártatásáról.
Amennyiben a javasolt forgalomtechnikai megoldást a szakértő nem támogatja, adjon más javaslatot, amelyet az érintett lakókkal egyeztetni szükséges.

Határidő: 2020. augusztus 31.

Felelős: Polgármester, Jegyző

5./ Felkéri a Jegyzőt, hogy hívja fel a TTC/T-LASE vezetőjének figyelmét arra, hogy amíg a jelen határozat szerinti testületi döntések meg nem születnek, az egyesület vezetősége kérje fel a szülőket, illetve a játékosokat, hogy lehetőség szerint mellőzzék a gépkocsival történő behajtást a TTC-pályához.

Határidő: azonnal

Felelős: Jegyző

6./ Felkéri a Jegyzőt, hogy a Városrendészet fokozottan ellenőrizze a parkolási szabályok betartását.

Határidő: folyamatos

Felelős: Jegyző

6./ Tervek, koncepciók, programok

a.) Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadására

110/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ A jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
2./ A 108/2017. (V.25.) ÖK határozattal jóváhagyott Közbeszerzési Szabályzatot hatályon kívül helyezi.
3./ Kéri a Közbeszerzési Szabályzatot 2020. július 16-ával hatályba léptetni, rendelkezéseit alkalmazni a már megindított eljárások további eseményeiben és a hatálybalépés után megkezdett beszerzésekre egyaránt.

Határidő: 2020. július 16.

Felelős: Polgármester

7./ Rendeletek:

a.) A Napliget terület szabályozásának felülvizsgálata

111/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1./ Úgy ítéli meg, hogy a településfejlesztési megfontolásokat szem előtt tartva a város érdekében áll a Napliget tulajdonosaival megkezdett tárgyalások folytatása és településrendezési szerződés megkötése.

Ennek érdekégben felhatalmazza a Polgármestert a megkezdett egyeztetések folytatására, egyúttal felkéri, hogy a megbeszélésekbe a terület önkormányzati képviselőjét is vonja be.

Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos

2./ Az egyszerűsített eljárásban lefolytatott HÉSZ-módosításról, illetve a változtatási tilalom elrendeléséről a Képviselő-testület nem kíván rendeletet alkotni.

8./ Településfejlesztési ügyek:

a.) A CEU-FERR Kft. és a Best-Lakópark Kft. hozzájárulás iránti kérelme a Törökbálint 17 hrsz-ú (volt OMÜV) ingatlan előtt lévő trafó áthelyezéséhez

112/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasította az alábbi határozati javaslatot:

„Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
támogatja a trafóház telken belüli áthelyezését.
Nem támogatja a fejlesztő kérelmét az áthelyezés költségeihez való hozzájáruláshoz.”

113/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A CEU-FERR Kft. és a Best-Lakópark Kft. hozzájárulás iránti kérelme a Törökbálint 17 hrsz-ú (volt OMÜV) ingatlan előtt lévő trafó áthelyezéséhez” tárgyú előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elutasította.

8/b.) Állásfoglalás EUCF pályázat benyújtásának előkészítéséről

114/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Felkéri a Polgármestert, vizsgáltassa meg, hogy az European City Facility (EUCF) „Városokkal a városokért – helyi fenntartható energetikai beruházások támogatása” pályázat benyújtásához – tekintettel az önkormányzat adottságaira, lehetőségeire, beruházási terveire – milyen projektötlet(ek), -terv(ek) fogalmazható meg; a vizsgálat térjen ki az önállóan vagy partnerekkel való megvalósítás lehetőségére, továbbá a várható beruházási költségek nagyságrendjére is.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg SEAP, SECAP vagy hasonló energia/klíma terv elkészíttetésére vonatkozó költségeket, időráfordítást, figyelemmel az előterjesztésben hivatkozott, „Klíma koncepció-terv megalkotása Törökbálint Város önkormányzatánál” című dokumentumra.

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Polgármester

8/c.) A volt felnőtt háziorvosi rendelő épületének felajánlása a Szőnyi Erzsébet Zeneiskola részére

115/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Egyetért azzal, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező, törökbálinti 1100/32 helyrajzi számú, a József Attila utca 35. szám alatt levő, korábban orvosi rendelőként funkcionáló ingatlan megfelelő elhelyezésül szolgálhatna a törökbálinti Szőnyi Erzsébet Alapfokú Művészeti Iskola számára, ezért az épületet szándékában áll hasznosításra felajánlani az Érdi Tankerületi Központ számára, amennyiben:
- az épület tulajdonjoga továbbra is az Önkormányzaté marad,
- az üzemeltetés költségeit az Érdi Tankerületi Központ viseli,
- a szükséges átalakítások, felújítások elvégzése az Érdi Tankerületi Központ költségén történik, azonban esetleges pályázati források, támogatások megszerzésében az Önkormányzat kész partnerként együttműködni.
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az épület átadásáról folytasson tárgyalásokat az Érdi Tankerület igazgatójával.
3./ Az ingatlannal kapcsolatos végleges döntést a Képviselő-testület a Tankerület válaszának ismeretében hozza meg.
Felkéri a Polgármestert, hogy addig végezzen társadalmi egyeztetést a környéken lakókkal, valamint vizsgálja meg azt is, hogy milyen egyéb hasznosítási lehetőségei vannak az épületnek.
4./ A végleges döntést a Képviselő-testület a később létrehozandó Humánpolitikai Bizottság véleményének ismeretében hozza meg.

Határidő: 2020. október 30.
Felelős: Polgármester

9./ Tájékoztatók, beszámolók:

a.) Beszámoló a 2020/2021. nevelési év beiratkozásának tapasztalatairól, fenntartói döntés a csoportlétszám-emelésről

116/2020. (VII.15.) ÖK
Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1./ Elfogadja az óvodai felvétellel és beiratkozással kapcsolatos tájékoztatót.
2./ Engedélyezi a Bóbita Óvoda, a Nyitnikék Óvoda és a Walla Óvoda óvodai csoportokra megállapított maximális létszám (25 fő) legfeljebb 20 %-os megemelését a 2020/21-es nevelési évre azokban a csoportokban, ahol a csoportszoba mérete ezt lehetővé teszi. A férőhelyek feltöltésénél az intézményvezetőknek számolniuk kell azzal a lehetőséggel, hogy az évközi beköltözések miatt adódhat olyan új felvételi kérelem, amelynél a felvétel nem tagadható meg (életvitelszerűen a körzetben lakó, óvodaköteles korú gyermek), ezért e célra üres férőhelyet tartalékolni kell.

Felelős: Intézményvezetők
Határidő: 2020. szeptember 01.

3./ Elrendeli az óvodai felvételi körzethatárok felülvizsgálatát és a módosításra vonatkozó előterjesztés benyújtását legkésőbb 2021. január 31-ig.

Felelős: Polgármester, intézményvezetők

Határidő: 2021. január 31.

10./ Egyebek (kérdések, bejelentések)

Határozati javaslatot nem tartalmaz.

Megjegyzések