A véleménydiktatúra nem lehet opció


Tisztelt Törökbálintiak!

Szőke Péter képviselő levélben keresett meg, hogy az intézkedésemet kérje a Facebookon található “Törökbálint” nevét viselő bizonyos oldalak kapcsán. A célja egyértelműen nem a névhasználatról, a szabályok betartásáról és betartatásáról, hanem arról a politikai szándékról tanúskodik, hogy a közösségi oldalról eltüntessen minden olyan oldalt és csoportot, mely így vagy úgy, de kritikát fogalmaz meg a Törökbálint Holnap Egyesület tevékenységét illetően.
Bizonyítja ezt az is, hogy csupán két oldal névhasználatának kérdését említi, miközben a Facebookon 136 olyan oldal vagy csoport található, mely használja városunk nevét.

Kérésének azonban eleget kell tennem. Szőke Péter megkeresésére meg kell próbálnunk a szabályok betartatását a Facebookon is.
A véleménynyilvánításhoz való jog azonban ebben az esetben sem sérülhet, csak és kizárólag olyan döntést fogunk előkészíteni, amely az alkotmány által mindenkinek garantált szólásszabadságot maximálisan figyelembe veszi!

A véleménydiktatúra nem lehet opció, főleg nem a névhasználatról szóló rendelet mögé bújva!

Bizony! Akár az éles és igaztalan kritikát is tűrnünk kell. Neki, nekik és nekem, nekünk is!

Abban a reményben, hogy nem válik tendenciává náluk a kritikai hangok elhallgattatása, az alábbiakban változtatás nélkül megosztom Szőke Péter képviselő nekem írt levelét és természetesen a válaszomat is.

“Tisztelt Polgármester úr!

Újabb ismeretlenek által létrehozott és fenntartott oldal jelent meg a Facebookon, amely nevében használja a Törökbálintot.

A 38/2012. (X. 15.) önkormányzati rendelet a „Törökbálint” név, valamint az önkormányzat jelképeinek használatáról, valamint a módosító 4/2018. (II. 12.) önkormányzati rendelet értelmében „Törökbálint” név használata feltételekhez kötött. A IV. fejezet rendelkezik a névhasználat feltételeiről és szabályairól. A 13. § (1) bekezdés értelmében a A „Törökbálint” nevet vagy annak bármilyen toldalékos formáját a 2. §-ban meghatározott személyek és szervezetek –a (2) bekezdésben foglalt kivétellel– kizárólag engedéllyel használhatják megnevezésükben, tevékenységük vagy működésük során, valamint az általuk kiadott termékeken. A 14. § (1) bekezdése értelmében a névhasználatot kérelemre, a jegyző javaslatára a polgármester engedélyezi.

A "Szövetség Törökbálintért", valamint az "Egység Törökbálintért" Facebook oldalak névhasználata tehát engedélyhez kötött. Ezúton kérem, hogy Polgármester úr küldje el részemre mindkét oldal névhasználati engedélyének kiadásához a jegyző javaslatát, valamint a polgármesteri döntést, amelyben az oldalak számára engedélyezi a névhasználatot.

Köszönettel,

Szőke Péter”

Válaszom!

Tisztelt Képviselő Úr!
Kedves Péter!

Köszönöm levelét, mellyel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom.

Mint ahogyan írta, a „Törökbálint” név használatáról a 38/2012.(X.15.) önkormányzati rendeletünk rendelkezik. Ez kimondja, milyen esetben adható meg az engedély és milyen esetben tagadható meg. Polgármesterségem ideje alatt azonban eddig egyetlen olyan esetről sem tudok beszámolni, amikor a hozzám érkezett kérelem kiadását megtagadtam volna.

Levelében két példát nevesít. Tájékoztatom, hogy ezen oldalak közül - a mai napig - egyik sem kérte a névhasználati engedélyt. Ennek okán nem küldhetem meg Önnek a kért engedélyeket, hiszen ezek nem születtek meg.

Figyelemfelhívása okán az ügyben adatvédelmi szakértővel is egyeztettem. Tájékoztatása értelmében, amennyiben létezne is ilyen kérelem, azt a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok miatt csak a személyes adatok kitakarásával küldhetném el Önnek.

A kérdés azonban ennél jóval összetettebb. A Facebookon (más közösségi oldalról az adatokat még nem gyűjtöttük be) eddig összesen 136 különböző oldalt és csoportot találtunk, melyek használják a „Törökbálint” nevet. Névhasználatra vonatkozó kérelmet egyik sem nyújtott be. Ide tartozik az Ön által említett két oldal, de példaként ide tartozik a “Babaúszás Törökbálint” vagy akár a “Törökbálintiak véleménye” csoport is.

Amennyiben rendezni akarjuk a kérdést, akkor meg kell kezdeni ezen oldalak adminisztrátorainak felkutatását és felszólítását a kérelem benyújtására. Ezzel kapcsolatban ki fogom kérni jegyző asszony véleményét. Kérem, hogy dolgozza ki azt a folyamatot, mely rendezni hivatott a helyzetet.
Abban az esetben azonban, ha egy oldal vagy csoport adminisztrátora megkeresésünkre nem reagál, akkor kénytelenek lennénk a Facebookkal felvenni a kapcsolatot, kérve a településnév használatának megszüntetését.
Amennyiben kérésünkre a Facebook nem törli az adott oldalt, illetve csoportot, akkor egyetlen lehetőségünk marad, beperelni a Facebookot. Az esetleges per/perek kimenete azonban kétséges, az anyagi vonzata pedig tetemes lehet.

A felvetett kérdés azonban több problémával szembesít minket.

Köztudott, hogy a Facebook amerikai érdekeltségű weboldal. Az ő belső szabályzatuk megengedi a város nevének használatát, amennyiben ez kiegészítéssel történik.
A szabályzatból:
Az oldal neve nem állhat általános földrajzi helyek nevéből (például New York). Létrehozható viszont olyan oldal, amely egy földrajzi helyet képvisel.
Például a „New York City – polgármesteri hivatal” és a „II. Erzsébet, Nagy-Britannia királynője” elfogadható oldalnevek.”

További kérdést vet fel, hogy a Facebookra vagy egyéb közösségi oldalra vonatkozik-e egyáltalán a Törökbálinton hatályos rendelet. A rendeletünk ugyanis cégek, egyesületek vagy egyéb társadalmi szervezetek névhasználatára vonatkozik. Kiemeli, hogy az kérheti, aki törökbálinti lakcímmel vagy telephellyel rendelkezik. Mi a helyzet azonban akkor, ha az oldal üzemeltetője nem törökbálinti? Ebben az esetben nem is kérelmezhet, hiszen rá a helyi rendelet nem vonatkozik.

De ne álljunk meg itt, és engedje meg, hogy példaként az Önök egyesületét hozzam fel. Kérelmük az egyesület nevére vonatkozott. Nem vonatkozott, vonatkozhatott a Törökbálint nevét tartalmazó domainnévre és nem vonatkozhatott a Facebookon található megannyi Törökbálint Holnap nevet tartalmazó oldalra.

Az online tér és az önkormányzat névhasználathoz fűződő jogának érdekes kapcsolata azonban nem csupán a közösségi oldalak, de a város nevét tartalmazó domainnevek esetében is felmerül.

A kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5058/2014/5. számú határozata szerint:
“Kizárólag a helyi önkormányzat jogosult a település nevével megegyező domainnevet választani a .hu közdomain alá történő delegálás esetén.
A település önkormányzata ugyanakkor nem kötheti engedélyhez domainnevének (vagy annak ragozott, rövidített, toldalékos, mozaikszavas változata) keresztlinkes beágyazását.”
(Magyar Közlöny 32/1995 szám).
A domainnév esetében a kúria állásfoglalása iránymutató - csak és kizárólag a helységnév.hu a védett, ennek variációi szabadon használhatók, mint ahogyan például a helységnév.eu is.

Az ISZT. (Internet Szolgáltatók Tanácsa) nyilatkozatot is tett közre ez ügyben:
“Az online világban azonban az önkormányzati rendelet, mint jogforrás korlátaira is tekintettel az ilyen jellegű szabályozás nehezen érvényesíthető, és alkotmányos aggályokat is felvet.”

A kérdéssel kapcsolatban egyébként a TASZ is világosan fogalmaz: “Ugyanígy nem tiltható meg a településnév használata a domainnévben pusztán azért, mert a település önkormányzatáról, vagy valamely, a településhez köthető beruházásról negatív politikai véleményt kifejezésére használják az adott domaint (pl. nopaks.hu, stopaks.hu).”

A kérdés, hogy egy adott domainra vonatkozó álláspont vonatkozik-e a közösségi oldalak, csoportok névhasználattal kapcsolatos gyakorlatára.

Továbbá tájékoztatom arról is, hogy mindezek mellett a kérdés felveti a szólás és véleménynyilvánítás szabadságához való jog kérdését - mint Ön is tudja, ez alkotmányos jog, melyet a helyi rendelet nem írhat felül sem az Ön által említett Szövetség Törökbálinton oldal, sem pedig mondjuk a Törökbálintiak véleménye csoport esetében sem.

Értem és megértem, hogy csupán a levelében kiemelt két oldal érdekli, de ha kezdeni akarunk a kérdéssel bármit is, akkor minden, a “Törökbálint” nevet használó oldallal szemben el kell járnunk! Bármilyen kivétel sértené az egyenlő bánásmódhoz fűződő jogokat.

Mindezt összefoglalva tájékoztatom, hogy fel fogjuk mérni a lehetőségeinket és az azzal járó procedúra mértékét.
Meg fogjuk vizsgálni, hogy a rendeletünk felkészült-e a közösségi média viszonyaira. Mintahogyan azt is vizsgálni fogjuk, hogy egy estleges tiltás korlátoz-e bárkit a véleményének szabad kifejtésében.

Az állásfoglalásokról és az ezek tudatában meghozott döntésekről értesíteni fogom.
Addig szíves türelmét kérem!

Tisztelettel:

Elek Sándor
polgármester

(forrás: Elek Sándor polgármester facebook oldala)

Megjegyzések